عمق: 36 متر
سطح پايدارسازى: 5600 مترمربع
سيستم پايدارسازى: نيلينگ، انكراژ، ستون برلنی
كارفرما: بخش خصوصى
محل: تهران، بزرگراه شهيد باقرى

میهن اسکریپت