عمق: 24 متر
سطح پايدارسازى: 4000 مترمربع
سيستم پايدارسازى: نيلينگ، انكراژ، سولجر
كارفرما: بخش خصوصی
محل: تهران، خيابان ويلا

میهن اسکریپت