عمق: 26 متر
سطح پايدارسازى: 2100 مترمربع
سيستم پايدارسازى: نيلينگ، انكراژ، سولجر، ستون برلنی
كارفرما: بخش خصوصى
محل: تهران، خيابان شادآور

میهن اسکریپت