پروژه ظفر

تهران، خیابان ظفر

Image is not available

کارفرما:

شركت آرمان سازه

سطح پایدارسازی

750 مترمربع

عمق گودبرداری

11 متر

سيستم پايدارسازى:

ترکیب نيلينگ و انکراژ و روش جزیره ای

دقت در طراحی

نظم در تجهیز

سرعت در اجرا

شرکت ایستا تحکیم یکتا

Slider

عمق: 11 متر

سطح پايدارسازى: 750 مترمربع

سيستم پايدارسازى: ترکیب انکراژ، نیلینگ، ستون برلنی، سولجربیم و روش جزیره ای

كارفرما: شرکت آرمان سازه

محل: تهران، خیابان ظفر