عمق: 30 متر

سطح پايدارسازى: 3000 مترمربع

سيستم پايدارسازى: نيلينگ، انكراژ، ستون برلنی و فولادی به روش جزیره ایی

كارفرما: شرکت کاشانه بتنی مقاوم

محل: تهران، پل سیدخندان

میهن اسکریپت