پروژه سید خندان

تهران ، رسالت

Image is not available

کارفرما:

شرکت کاشانه بتنی مقاوم

سطح پایدارسازی

3000 مترمربع

عمق گودبرداری

30 متر

سيستم پايدارسازى:

نيلينگ، انكراژ، ستون برلنی و فولادی به روش جزیره ایی

دقت در طراحی

نظم در تجهیز

سرعت در اجرا

شرکت ایستا تحکیم یکتا

Slider
Slider

عمق: 30 متر

سطح پايدارسازى: 3000 مترمربع

سيستم پايدارسازى: نيلينگ، انكراژ، ستون برلنی و فولادی به روش جزیره ایی

كارفرما: شرکت کاشانه بتنی مقاوم

محل: تهران، پل سیدخندان