عمق: 25 متر

سطح پايدارسازى: 3530 مترمربع

سيستم پايدارسازى: نيلينگ، انكراژ، سولجر، ستون برلنی

كارفرما: شرکت تهران ارکاک و شرکت سپیتمان

محل: تهران، ونک

میهن اسکریپت