پروژه خدامی

تهران، ونک

Image is not available

کارفرما:

شرکت تهران ارکاک
و شرکت سپیتمان

سطح پایدارسازی

3530 مترمربع

عمق گودبرداری

25 متر

سيستم پايدارسازى:

نيلينگ انکراژ سولجریم و ستون برلنی

دقت در طراحی

نظم در تجهیز

سرعت در اجرا

شرکت ایستا تحکیم یکتا

Slider
Slider

عمق: 25 متر

سطح پايدارسازى: 3530 مترمربع

سيستم پايدارسازى: نيلينگ، انكراژ، سولجر، ستون برلنی

كارفرما: شرکت تهران ارکاک و شرکت سپیتمان

محل: تهران، ونک