عمق: 26 متر

سطح پايدارسازى: 1750 مترمربع

سيستم پايدارسازى: نپايدارسازى: انکراژ، نیلینگ، ستون برلنی، سولجربیم

كارفرما: شرکت مهندسی پارس تکنو 

محل: تهران، زعفرانیه

میهن اسکریپت