پروژه شادآور همایون

تهران ، خیابان شادآور

Image is not available

کارفرما:

بخش خصوصی

سطح پایدارسازی

2100 متر مربع

عمق گودبرداری

26 متر

سيستم پايدارسازى:

نيلينگ، انكراژ، سولجر، ستون برلنی

دقت در طراحی

نظم در تجهیز

سرعت در اجرا

شرکت ایستا تحکیم یکتا

Slider
Slider

عمق: 26 متر
سطح پايدارسازى: 2100 مترمربع
سيستم پايدارسازى: نيلينگ، انكراژ، سولجر، ستون برلنی
كارفرما: بخش خصوصى
محل: تهران، خيابان شادآور