اعضای هیئت مدیره ایستاتیک

image مدير عامل و عضو هيئت مديره

مهران قناد

كارشناسى مهندسى عمران – دانشكده فنى دانشگاه تهران
كارشناسى ارشد مهندسى عمران گرايش ژئوتكنيك دانشكده فنى دانشگاه تهران
كارشناسى ارشد دوره مديريت كسب و كار (MBA) دانشكده فنى دانشگاه تهران
image رئيس هيئت مديره

ايمان عباس زاده

كارشناسى مهندسى عمران – دانشكده فنى دانشگاه تهران
كارشناسى ارشد مهندسى عمران گرايش ژئوتكنيك دانشكده فنى دانشگاه تهران
image نايب رئيس هيئت مديره

اميرسعيد خلقتى

كارشناسى مهندسى عمران – دانشكده فنى دانشگاه تهران
كارشناسى ارشد مهندسى عمران گرايش ژئوتكنيك دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک)