زمینه های فعالیت

 • طراحى، نظارت و اجراى پروژه هاى گودبردارى عميق و پايدارى جدار

  ارائه اسناد مناقصه

  تحليل، طراحى و خدمات مشاوره انجام آزمايشات ژئوتكنيك مرتبط

  نظارت عاليه بر طراحى و اجرا

  طراحى و اجراى سيستم هاى نيلينگ، انكراژ، ديوار برلنى

  طراحى و اجراى سيستم هاى خرپا و استرات

  طراحى و اجراى سيستم هاى تركيبى پايدارسازى

  انجام تست هاى صحت سنجى پايش، مونيتورينگ و ابزارگذارى

 • طراحى، نظارت و اجراى پروژه هاى بهسازى خاك و تحكيم بستر

  ارائه اسناد فنى مناقصه

  انجام آزمايشات ژئوتكنيك مرتبط

  نظارت عاليه بر طراحى و اجرا

  تحليل، طراحى و ارائه نقشه و دستورالعمل هاى اجرايى

  طراحى و اجراى سيستم ريزشمع (ميكروپايل)

  طراحى و اجراى سيستم پيش بارگذارى طراحى و اجراى سيستم تراكم ديناميكى

  طراحى و اجراى سيستم اختلاط عميق

  طراحى و اجراى سيستم كوله و ديوارهاى خاك مسلح

 • طراحى، مشاوره و نظارت تخصصى پروژه هاى مهندسى ژئوتكنيك

  گودبردارى عميق

  ديوار نگهبان

  پى هاى سطحى و عميق

  ديوار خاك مسلح

  اصلاح خاك و تحكيم بستر.

 • طراحى، نظارت و اجراى پروژه هاى آب بندى و زهكشى

  ارائه اسناد فنى مناقصه

  انجام مطالعات محلى مرتبطن

  ظارت عاليه بر طراحى و اجرا

  طراحى، تحليل و خدمات مشاوره

  طراحى و اجراى سيستم هاى زهكشى موقت يا دائم

  طراحى و اجراى سيستم هاى زهكشى با استفاده از مصالح ژئوسنتتيك

 • مطالعات ژئوتكنيك

  انجام آزمايش هاى آزمايشگاهى

  انجام آزمايش هاى برجا

  تحليل و ارائه گزارش تفصيلى مطالعات خاك

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5