پروژه امیرآباد-بیست و سوم

تهران، امیرآباد

Image is not available

کارفرما:

بخش خصوصی

سطح پایدارسازی

400 مترمربع

عمق گودبرداری

8.5 متر

سيستم پايدارسازى:

نيلينگ، انكراژ و سولجربيم

دقت در طراحی

نظم در تجهیز

سرعت در اجرا

شرکت ایستا تحکیم یکتا

Slider

عمق: 8.5 متر

سطح پايدارسازى: 400مترمربع

سيستم پايدارسازى: نيلينگ، انكراژ و سولجربيم

كارفرما: بخش خصوصی 

محل: تهران، امیرآباد